ข้อมูลพื้นฐานเขตสุขภาพที่ 5

5,172,367

จำนวนประชากร

More info

8

จังหวัด

More info

62

อำเภอ

More info

635

ตำบล

More info

4

รพ.ศูนย์

More info

11

รพ.ทั่วไป

More info

52

รพ.ชุมชน

More info

912

รพ.สต.

More info